Sotning & Brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroller utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor och det är varje kommun som ansvarar för att de blir genomförda. Genom upphandling har Ludvikasotarn AB ansvaret att utföra sotning och brandskyddskontroller inom Ljusnarsbergs kommun sedan januari 2019, och sotning inom Ludvika kommun sedan april 2020. Brandskyddskontrollerna inom Ludvika kommun utförs av Räddningstjänsten Dala Mitt. Avgifterna för lagstadgad sotning och brandskyddskontroll bestäms av respektive kommun. Se länkarna till höger för aktuella avgifter inom Ludvika och Ljusnarsbergs kommun. Ludvika kommuns arbetsordning för sotning som beskriver beställarens, entreprenörens och fastighetsägarens åligganden kan du hitta här.

Vad är skillnaden mellan sotning och brandskyddskontroll?

Sotning görs i brandförebyggande syfte. Under sotningen tas främst brännbara beläggningar bort för att risken för sotbrand ska minimeras. En brandskyddskontroll är istället en bedömning att den enskilda anläggningen är säker ur en brandskyddssynpunkt. Oftast sker kontrollen okulärt med en kamera i skorstenen och en utvändig besiktning görs av murstock samt förbindelser mellan eldstad och skorsten. Dessutom kontrolleras takskyddet – alltså steganordningar, takbryggor och glidskydd.

Hur ofta ska jag ha sotat/brandskyddskontroll? Ni var nyss här – varför kommer ni så snart igen?

Sotning utförs enligt lagbestämda intervaller. Se länkarna till höger för de intervaller som gäller för olika eldstäder/förbränningsapparater inom Ludvika respektive Ljusnarsbergs kommun.

Eldningsperioderna i Sverige varierar stort från norr till söder på grund av stora skillnader i klimatet. Detta medför att sotningsbehovet ser olika ut i landet och intervallerna bestäms därför inom varje kommun och kan variera sinsemellan. De flesta eldar som mest intensivt vintertid och mindre sommartid. Detta är med i beräkningen av intervallerna, och innebär att om du har en eldstad/förbränningsapparat som ska sotas mer än en gång per år kommer tidsintervallet mellan sotningarna vara kortare under vintertid än sommartid.

Inom Ljusnarsbergs kommun försöker vi utföra sotning och brandskyddskontroll vid samma tillfälle. Inom Ludvika kommun utförs dock brandskyddskontrollerna av Räddningstjänsten Dala Mitt och inte av oss. Detta innebär att du kan få aviseringar för sotning och brandskyddskontroll tätt inpå. Notera att detta är separata arbeten med olika syften (se stycket ovan).

Jag har inte eldat sen ni sist var här. Måste jag ha sotning och brandskyddskontroll?

Har du inte eldat sen vi sist sotade behöver du inte ha sotning. Du måste dock meddela oss detta senast dagen innan, men gärna tidigare, för att undvika en så kallad “bomkörningsavgift” som tas ut för missat arbete enligt kommunens gällande taxa.

Brandskyddskontroll måste utföras även om du inte har eldat sen sotaren sist kom, annars kan ett föreläggande om nyttjandeförbud utfärdas. Undantaget är om du inte har planerat att använda eldstaden något mer och kontaktat oss, eller Räddningstjänsten Dala Mitt, för att “ställa av” den. Då står den som obrukad i sotarregistret och ingen sotning eller brandskyddskontroll behöver utföras. Vi uppmärksammar dig på att en avställd eldstad/förbränningsapparat får inte brukas.

Vad kostar sotningen/brandskyddskontrollen?

Taxorna beslutas av varje kommun. Se länkarna till höger för aktuella taxor.

Jag kan inte vara hemma när ni kommer. Vad gör jag då?

Enligt 5 kap. 3 § Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är fastighetsägare/nyttjanderättshavare skyldiga att ge oss tillträde att utföra vårt arbete.

Vi arbetar efter den så kallade “pärlbandsprincipen”, vilket innebär att vi går från hus till hus, område till område, för att kunna hålla priserna nere, värna om miljön och hinna med att sota alla fastigheter inom de lagstadgade intervallerna. Vi ber er därför i första hand att försöka hitta alternativ så vi kan sota på den aviserade tiden, exempelvis genom att gömma en nyckel eller be någon granne låsa upp. Vi kan även ringa er 15-30 min innan vi kommer ifall ni har möjlighet att åka hem på kort varsel. Kontakta oss så löser vi det mesta.

Sotaren/brandskyddskontrollanten ska komma. Vad bör jag tänka på?

  • Markstege och takskyddsanordningar måste finnas och uppfylla de krav som finns i bygglagstiftningen.
  • Vintertid ska det vara skottat fram till stegen. Skottning kan även vara nödvändigt på taket då sotaren behöver ta sig fram till och stå säkert vid skorstenen.
  • Täck över/täta eventuella otätheter i anslutningar och luckor m.m. för att förhindra nedsmutsning då skorstenspipan rensas.
  • Pelletspannor ska stängas av i god tid innan sotning för att hinna kyla ner.
  • Ställ fram plåtkärl med lock för uppsamling av sot.
  • Vid brandskyddskontroll ska kontrollanten ha tillgång till alla utrymmen där skorstenen passerar. Öppna eventuella luckor till vind och liknande och se till att vindsstegar och dylikt finns tillgängliga.

Jag har köpt en fastighet. Måste jag meddela er att jag vill ha sotat?

När du förvärvar en fastighet med eldstäder behöver du kontakta oss och meddela ägarbytet. Du bör även säkerställa innan du eldar i din nya fastighet att eldstäderna inte har eldningsförbud. Aviseringar skickas sedan enligt gällande intervaller. Du behöver alltså inte boka in lagstadgad sotning eller brandskyddskontroll.

För information om vad du bör tänka på innan köp av fastighet och hur du uppfyller din undersökningsplikt  – se överlåtelsebesiktning.

Varför får jag en avisering när jag inte längre bor kvar i fastigheten?

Vi får inte uppgifter om adressändring från Skatteverket. Därför behöver du meddela oss om du flyttar eller säljer fastigheten.

Varför tömmer inte sotaren askan när hen varit till mig?

Sotarens jobb är att ta bort brännbara sotbeläggningar för att minska risken för skorstensbrand. Askan som blir kvar när du eldar är ingen brandrisk i sig då det inte är brännbart eller farligt att låta det ligga kvar. Vi kan tömma askan åt dig för en extra avgift. Meddela då gärna i förväg.