Eldstads/rökkanalsbesiktningar

Ludvikasotarn erbjuder alla slags eldstadsrelaterade besiktningar.

Installationsbesiktning utförs i samband med nyinstallation eller väsentlig ändring i anknytning till anmälan enligt Plan- och bygglagen.

Statusbesiktning beställs av kunden för att få ett utlåtande i eldstadens/rökkanalens bruksskede. En frivillig besiktning.

Överlåtelsebesiktning utförs inför ett eventuellt husköp. Köparen beställer detta för att uppfylla sin undersökningsplikt.

Samtliga besiktningar genomförs med en metod som harmonierar med innehållet i standarden SS-EN 15287-1, utformning, installation och idriftsättning av skorstenar.

Brandskyddskontroll är en återkommande kontroll av eldstäder och rökkanaler som är ett kommunalt ansvar. Detta utförs endast av kommunens anlitade skorstensfejartekniker. Ludvikasotarn AB utför brandskyddskontroller inom Ljusnarsbergs kommun, men kan inte anlitas för detta inom Ludvika kommun då detta är Räddningstjänsten Dala-Mitts ansvar.