Eldstads- o rökkanalsbesiktningar

Ludvikasotarn erbjuder alla slags besiktningar relaterade till eldstäder, rökkanaler och skorstenar.

Installationsbesiktning utförs i samband med nyinstallation eller väsentlig ändring i anknytning till anmälan enligt Plan- och bygglagen.

Statusbesiktning beställs av kunden för att få ett utlåtande av eldstadens och rökkanalens bruksskede. Detta är en frivillig besiktning.

Överlåtelsebesiktning utförs inför ett eventuellt husköp. Köparen beställer detta för att uppfylla sin undersökningsplikt. Se mer information här.

Sprängbesiktning utförs före och efter spräng- och markarbeten för att kontrollera att din eldstad eller skorsten inte drabbats av sprickbildning eller annan skada.

 

Brandskyddskontroll är en lagstadgad återkommande kontroll av eldstäder och rökkanaler som är ett kommunalt ansvar. Detta utförs endast av kommunens anlitade skorstensfejartekniker. Ludvikasotarn AB utför brandskyddskontroller inom Ljusnarsbergs kommun, men kan inte anlitas för detta inom Ludvika då detta är Räddningstjänsten Dala Mitts ansvar.