Din faktura

Betalning

Betalning görs till vårt bankgiro 489-6338. Vi använder inte OCR-nummer och felmeddelande kan därför uppstå om du vid betalning fyller i OCR-fält (gäller speciellt Swedbank-kunder). Notera istället fakturanumret i meddelandefält eller liknande för din bank.
Företag kan även välja att betala via e-faktura. Skicka en förfrågan så löser vi det.

Faktura, påminnelse, inkasso

Vi tillämpar betalningsvillkor på 30 dagar. Vid påminnelse kan en påminnelseavgift på 60kr tillkomma. Ludvikasotarn anlitar JA Inkasso & Consulting AB för inkassokrav av obetalda skulder.

Svårt att betala?

Vi tillämpar inte uppdelning av betalning. Ska din faktura betalas senast den 15:e, exempelvis, och du vill betala i slutet av månaden för att kunna invänta lön, bidrag eller liknande kan du kontakta oss på 073-841 96 16 eller info@ludvikasotarn.se.

Vem beslutar om avgifterna?

Taxan beslutas av varje kommun.
Sotningstaxan för Ludvika kommun går att hitta här.
Sotningstaxan för Ljusnarsbergs kommun går att hitta här och brandskyddskontrollstaxan för Ljusnarsbergs kommun går att hitta här.

Vad betyder allt på fakturan?

Här sammanställer vi information om de vanligaste faktureringsposterna inom Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner. Vänligen notera att vissa poster är specifika för endast en av kommunerna.

 • Administrationsavgift 4.3/Uteblivet arbete
  Om ett aviserat arbete inte kan genomföras pga. hinder tas en så kallad bomkörningsavgift ut. Vanligaste orsaken är att huset/byggnaden är låst eller ingen är hemma. Andra orsaker kan bero på att eldstaden/anläggningen är i bruk (full fyr), det går inte att ta sig fram till huset, skorstenen eller eldstaden/anläggningen (vägbommar, möbler i vägen, stege saknas), farlig eller hotfull miljö (här ingår getingbon, hund ensam i huset), brister i byggnadens konstruktion och liknande. Detta är en fast avgift som tas ut för varje berörd eldstad/anläggning utöver grundavgiften.
 • Avgift till Ludvika kommun
  En avgift som tas ut per objekt/eldstad inom Ludvika kommun. Detta är en administrativ avgift som Ludvika kommun tar ut för att täcka kostnader för deras administration, kontroll, uppföljning, förvaltning och utveckling av sotningsväsendet. Ludvikasotarn behåller inte denna avgift utan den går oavkortat till Ludvika kommun.
 • Borttagning beläggning
  Borttagning av beläggning refererar till borttagning av tjära eller annan svårborttagen beläggning som utgör en brandrisk och därför måste tas bort. Denna avgift faktureras per påbörjad kvart för tiden det tar att ta bort beläggningen.
 • Dammsugning/sotsug
  Sotsug (dammsugare för aska och sot) används för att arbetets utförande ska bli bättre, eller för att sotarens arbetsmiljö ska bli bättre. Exempelvis, får sotaren ofta mindre sot/aska på sig genom att suga upp sotet istället för att borsta eller skrapa ut det och ner i ett kärl. Detta är en fast avgift som tas ut en gång per hus/byggnad. Används sotsug i 2 byggnader på samma fastighet tas alltså 2 sotsugsavgifter ut.
 • Demontering av utrustning
  Om en eldstad/anläggning har delar som måste demonteras/monteras för att förrättning ska kunna utföras tas en avgift för demontering av utrustning ut. Detta är en fast avgift som tas ut per eldstad/anläggning och omfattar även återställande av berörd utrustning. Till demonterbar utrusning räknas exempelvis retardrar/turbulatorer, baffelplåtar, pelletsbrännare och liknande hinder för sotningens genomförande. Syftet med detta är att undvika materiella skador och underlätta förrättning. Kunder kan undvika denna avgift genom att demontera denna utrustning innan sotaren anlänt och återställa själv efter arbetet är utfört.
 • Ej tillträde/uteblivet arbete, ej småhus
  Om ett aviserat arbete inte kan genomföras pga. hinder tas en så kallad bomkörningsavgift ut. Vanligaste orsaken är att huset/byggnaden är låst eller ingen är hemma. Andra orsaker kan bero på att eldstaden/anläggningen är i bruk (full fyr), det går inte att ta sig fram till huset, skorstenen eller eldstaden/anläggningen (vägbommar, möbler i vägen, stege saknas), farlig eller hotfull miljö (här ingår getingbon, hund ensam i huset), brister i byggnadens konstruktion och liknande. Detta är en fast avgift som tas ut för varje berörd eldstad/anläggning utöver grundavgiften.
 • Grundavgift 
  Grundavgiften täcker kostnader för planering, avisering, transport och fakturering.
  Grundavgiften tas ut per hus/byggnad/lägenhet. Sotas eldstäder i 2 byggnader på samma fastighet tas alltså 2 grundavgifter ut.
 • Grundavgift lägenhet
  För flerbostadshus tillkommer en fast grundavgift per lägenhet där eldstad finns.
 • Inget tillträde/Uteblivet arbete småhus
  Om ett aviserat arbete inte kan genomföras pga. hinder tas en så kallad bomkörningsavgift ut. Vanligaste orsaken är att huset/byggnaden är låst eller ingen är hemma. Andra orsaker kan bero på att eldstaden/anläggningen är i bruk (full fyr), det går inte att ta sig fram till huset, skorstenen eller eldstaden/anläggningen (vägbommar, möbler i vägen, stege saknas), farlig eller hotfull miljö (här ingår getingbon, hund ensam i huset), brister i byggnadens konstruktion och liknande. Detta är en fast avgift som tas ut för varje berörd eldstad/anläggning utöver grundavgiften.
 • Primär/Sekundär
  Orden primär och sekundär syftar till fristen på den aktuella eldstaden. Primär innebär att eldstaden används mer frekvent och ska sotas med en kortare frist, och sekundär innebär att eldstaden används mer sällan och kan sotas med en längre frist.
 • Sotning
  Utförandeavgift för själva sotningsmomentet som tas ut för varje eldstad/anläggning. I utförandeavgiften ingår förbrukningsmateriel, arbetsredskap och arbete som utförs på plats och som är att betrakta som normala åtgärder och kostnader. Sotningskostnaden varierar med typ av eldstad/anläggning (braskamin, pelletspanna, kakelugn, imkanal osv) och därför står även specificerat vilken typ av objekt som sotats och ibland även huruvida den har primär eller sekundär frist (Se Primär/Sekundär ovan).
 • Sotning nerifrån
  Alternativ metod där sotningen sker nerifrån och upp, istället för som traditionellt uppifrån taket och ned. Denna metod kan exempelvis användas när taket inte är säkert att beträda (pga. bristfälligt takskydd, takarbeten pågår osv.) eller när anläggningen fordrar denna metod för att förrättning ska kunna genomföras. Denna sotningsmetod är inte standard i Ludvika/Ljusnarsbergs kommun idag utan används vid tillfällliga eller nödvändiga undantag. Godkänt takskydd måste finnas.
 • Stavsotning
  Stavsotning är en alternativ metod där sotningen sker nerifrån och upp, istället för som traditionellt uppifrån taket och ned. Denna metod kan exempelvis användas när taket inte är säkert att beträda (pga. bristfälligt takskydd, takarbeten pågår osv.) eller när anläggningen fordrar denna metod för att förrättning ska kunna genomföras. Denna sotningsmetod är inte standard i Ludvika/Ljusnarsbergs kommun idag utan används vid tillfällliga eller nödvändiga undantag. Godkänt takskydd måste finnas.